หน้าหลัก รูปคลื่นชนิดต่างๆ  เพาเวอร์พอย์ การศึกษา ติดต่อผู้จัดทํา
Signal - EL


          รูปคลื่นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและเป็นรูปคลื่นธรรมดาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่างๆไม่ว่าเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า หรือด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆรูปคลื่นจะแสดงออกมาในรูปคลื่นไซน์  รูปคลื่นนี้ขนาดความแรงหรือแอมพลิจูด (amplitude) ชั่วขณะของคลื่นเป็นตรีโกโนเมตริกไซน์ของเวลา (trigonometric sine of time) หรือขึ้นอยู่กับตัวแปร

 เครื่องมือหลายชนิดสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยแปลงของแรงดัน เช่น ออสซิลโลสโคปจะแสดงรูปคลื่นของสัญญาณออกมาในรูปของจุดแสงวิ่งเคลื่อนที่ โดยที่แผ่นเพลดด้านแนวนอน (horizontal) จะควบคุมแสงเป็นสัดส่วนกับเวลา และที่แผ่นเพลดด้านแนวตั้ง (vertical) จะควบคุมจุดแสงเป็นสัดส่วนกับความแรง (amplitude) ของแรงดันที่ช่วงเวลานั้นๆ รูปที่แสดงออกมาบนจอออสซิลโลสโคปก็คือรูปคลื่ของแรงดันนั่นเอง ออสซิลโลสโคปแสดงดังรูปที่ 1.1


รูปคลื่นและรูปร่างสัญญาณ

รูปที่1.1ออสซิลโลสโคป

ในเครื่องบันทึกกราฟ(graphicrecorder)การบันทึกกราฟลงบนกระดาษแผ่นยาวหรือกระดาษเคมี กระดาษแผ่นยาวหรือกระดาษแผ่นยาวหรือกระดาษเคมีจะถูกดึงด้วยความเร็วคงที่ที่ ผ่านปากกาหรืออุปกรณ์หัวบันทึกแบบอื่นๆ เช่น หัวบันทึกแบบความร้อนตำแหน่งและทิศทางของการบันทึกของหัวบันทึกมุมที่ถูกต้องในทิศทางการเคลื่อนที่ของกระดาษแผ่นยาวหรือ กระดาษเคมีจะขึ้นอยู่กับการป้อนแรงดันชั่วขณะเข้ามารูปที่แสดงลงบนกระดาษแผ่นยาวหรือกระดาษเคมีก็คือรูปคลื่นของแรงดันนั่นเอง เครื่องบันทึกกราฟแสดงดังรูปที่1.2

รูปที่ 1.2 เครื่องบันทึกกราฟ

กลับไปหน้าหลัก